کولوسئوم معروفترین آمفی تئاتر عظیم تاریخی در جهان

کولوسئوم یک تماشاخانه در شهر رم در ایتالیا است. کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم بوده است. کولوسئوم ظرفیتی میان

ادامه